دوشنبه 23 اکتبر 2017 (Hamburg)
فجــر 06:07
طلوع افتـاب 08:02
ظهــر 13:04
عصـــر 15:33
مغـرب 18:31
عشــاء 19:34
نیمه شب 00:05
نقدها: 0

آلبوم صوتی و تصویری سخنرانیهای آیت الله دکتر رمضانی امام و مدیر مرکز اسلامی هامبورگ آلبوم صوتی           
 آلبوم تصویری